HE EN

logo
ישיבת מעלה גלבוע

להתאחד בסליחה – נוסח הסליחות המשולב

אבינו מלכנו חטאנו לפניך

ימים נוראים!

וידוי – מן השפה ולחוץ?

בשבח הפיקציה והבדיה: דרשה לראש השנה

היכולת לשמוע ולתקוע

נירא ביראת עונשו בכל עת?

על הזיכרון

לא היה לי חזון...

אם הפקנו לקחים, זה היה כדאי!